Prawo cywilne Szczecin

Zasadniczo prawo cywilne to niezwykle rozległa dziedzina prawa, obejmująca swoją regulacją szerokie spektrum zagadnień. Niemal każdy z nas w praktyce dnia codziennego spotkał się z regulacjami z zakresu prawa cywilnego. Najczęściej z prawem cywilnym mamy do czynienia przy okazji zawierania umów i kontraktów. Reguluje ono bowiem zasady zawierania umów, sposób ich wykonywania, a także prawa i obowiązki każdej ze stron oraz skutki wynikające z ich nieprzestrzegania.

W ramach działania naszej kancelarii oferujemy doradztwo prawne w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów, opiniujemy również zasadność zawarcia konkretnego rodzaju umów, wyjaśniamy, w jakim sposób zabezpieczyć należycie uprawnienia w treści umów handlowych.

Czym jest prawo cywilne?

Mianem prawa cywilnego określa się system prawny złożony z norm regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe, a także osobiste występujące pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Jego zasadnicza istota sprowadza się do uznania równorzędności oraz autonomii podmiotów biorących udział w obrocie prawnym. W praktyce oznacza to, że mogą kształtować wzajemne relacje w samodzielny sposób, bez zajmowania dominującej pozycji przez którykolwiek z nich.

Prawo cywilne dzieli się na kilka obszarów. Wśród nich należy wymienić:

 • część ogólną – w jej zakresie mieszczą się takie zagadnienia, jak: zawieranie umów, ustalanie praw i zobowiązań obu stron wynikających z podpisanego kontraktu, wady oświadczenia woli, pełnomocnictwa itp.;
 • część rzeczową – odnosi się do rzeczy będących przedmiotem obrotu prawnego; dziedzina ta obejmuje sprawy cywilne dotyczące wykonywania własności, jej nabywania, ochrony oraz utraty;
 • normy majątkowe – w ramach tego działu kancelaria adwokacko-radcowska zajmuje się m.in. takimi kwestiami jak odszkodowania i zadośćuczynienia, realizacja zobowiązań i skutki ich niewypełnienia; dziedzina obejmuje także sprawy z zakresu ochrony interesów wierzyciela w sytuacji niewypłacalności dłużnika itp.;
 • przepisy prawne dotyczące spadków – regulują zasady przechodzenia uprawnień majątkowych pozostałych po osobie zmarłej na jej krewnych oraz inne podmioty, upoważnione do dziedziczenia ustawowego oraz uwzględnione w testamencie;
 • prawo rodzinne – normuje reguły odnoszące się do praw i obowiązków małżonków, małżeńskich ustrojów majątkowych, formalnego zakończenia związku i przygotowania oraz złożenia pozwu rozwodowego, a także ustalenia władzy rodzicielskiej.

Głównym źródłem prawa cywilnego są Konstytucja RP oraz Kodeksy – cywilny, jak również rodzinny i opiekuńczy.

Podmioty prawa cywilnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi za podmioty, których dotyczą sprawy mieszczące się w zakresie prawa cywilnego, uznaje się:

 • osoby fizyczne – dysponujące określonymi uprawnieniami powstającymi automatycznie w chwili urodzenia i kończącymi się w chwili śmierci;
 • osoby prawne – posiadające uprawnienia zaistniałe na skutek np. wpisu danej jednostki do odpowiedniego rejestru oraz ustające wraz z jej wykreśleniem z tego wykazu;
 • jednostki bez osobowości prawnej mające zdolność do dokonywania określonych czynności prawnych.

Kancelaria adwokacko-radcowska ze Szczecina zajmuje się obsługą spraw z zakresu prawa cywilnego. Prawnicy udzielają porad, przygotowują pisma procesowe oraz mogą podjąć się złożenia pozwu lub innych dokumentów w sądzie, a także reprezentować w nim Klienta.

Wśród najczęściej prowadzonych przez nas spraw sądowych możemy wskazać następujące postępowania:

 • o zapłatę
 • o zasiedzenie nieruchomości/ruchomości
 • o ochronę prawa własności i posiadania
 • w przedmiocie tzw. skargi pauliańskiej
 • o naruszenie dóbr osobistych
 • o zniesienie współwłasności
 • dotyczące czynów niedozwolonych
 • dotyczące wzorców umownych (uznanie postanowień umownych za klauzule abuzywne)
 • dotyczące rękojmi i gwarancji przy umowie sprzedaży i umowie o dzieło
 • dotyczące roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

Służymy również pomocą prawną w zakresie przygotowania i opiniowania umów. Sporządzając umowy nie tylko proponujemy postanowienia chronioną interesy naszych Klientów, ale również zwracamy uwagę na skutki pozornie niegroźnych klauzul umownych forsowanych przez kontrahenta. Jeśli planujecie Państwo podpisać umowę, której wzór już posiadacie, przeanalizujemy jej treść, zwrócimy uwagę na zagrożenia z niej wynikające, proponując niezbędne modyfikacje. Służymy doradztwem w zakresie wyboru formy prawnej planowanej umowy. Warto bowiem pamiętać, że prawo przewiduje odmienne skutki dla takiej samej umowy, lecz zawartej w różnych formach.

 

Pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego świadczy adwokat Katarzyna Maria Korgól oraz radca prawny Dariusz Głabowski.