Prawo spadkowe Szczecin

Prawo spadkowe do dziedzina prawa regulująca przejście praw i obowiązków majątkowych w przypadku śmierci człowieka. Zespół Kancelarii od lat zajmuje się reprezentowaniem Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących nabycia praw do spadku, a także podziału majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Kancelaria oferuje pomoc, która pozwoli wyeliminować ryzyko pozyskania spadku przez osoby niepożądane. W szczególności specjalizujemy się w sprawach o zachowek, zapewniając tym samym ochronę interesów spadkobierców ustawowych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Pomoc prawną oferujemy także osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną osobom mieszkającym poza granicami kraju, które dziedziczą majątek po rodzinie zamieszkującej na terenie Polski. W większości przypadków nasze działania umożliwiają zakończenie sprawy – osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu bez konieczności odbycia podróży do kraju. Wówczas współpracujemy z naszymi Klientami uzgadniając stanowisko w sprawie i strategię działania za pomocą środków komunikacji na odległość – korespondencja mailowa, videokonferencja, komunikatory internetowe, np. what’s up.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku
  • odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych
  • uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • stwierdzenie nieważności testamentu
  • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza.

 

Umowny i sądowy dział spadku

Obowiązujące w Polsce prawo spadkowe zezwala na umowny bądź sądowy dział spadku. W pierwszym przypadku odziedziczone dobra dzieli się na podstawie umowy zawartej ze wszystkimi spadkobiercami. Skorzystanie z tego rozwiązania jest możliwe wówczas, gdy wszystkie osoby uprawnione do przejęcia majątku po zmarłym wyrażają na nie zgodę. Dokument może przybrać dowolną formę. Jeśli jednak w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, w takiej sytuacji umowa musi mieć postać aktu notarialnego.

W naszej kancelarii zajmujemy się też udzielaniem pomocy Klientom, którzy dokonują podzielenia odziedziczonego mienia w postępowaniu sądowym. Z reguły na tę opcję decydują się spadkobiercy, którzy nie mogą dojść do porozumienia. W takiej sytuacji sprawy spadkowe zwykle mają długotrwały charakter. Realizowane w ich ramach wyceny poszczególnych składników mienia często są kwestionowane przez zwaśnione strony.

Może też nastąpić uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Zwykle dzieje się tak, gdy dana osoba dopuściła się ciężkiego przestępstwa względem zmarłego lub też nakłoniła podstępem albo groźbą spadkodawcę do sporządzenia korzystnego dla siebie testamentu. W takiej sytuacji zostaje ona wyłączona z możliwości przejęcia jakiejkolwiek części majątku po nieżyjącym krewnym.

Co można zrobić z odziedziczonym majątkiem?

Co do zasady, istnieją trzy drogi postępowania w sytuacji, gdy danej osobie przysługuje prawo dziedziczenia. Może zdecydować o przyjęciu przekazanych jej przez zmarłego dóbr ruchomych i nieruchomych. W wydanym wówczas postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd zaświadcza jedynie ten fakt. Nie dokonuje żadnych podziałów mienia pomiędzy podmioty uwzględnione w testamencie lub uprawnione do otrzymania mienia na drodze dziedziczenia ustawowego.

Majątek spadkowy można również przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. W praktyce oznacza to konieczność spłacenia ciążącego na nim zadłużenia tylko do wysokości wartości otrzymanej schedy.

Spadek można także odrzucić. Wszystkie formalności z tym związane muszą zostać dopełnione w terminie do pół roku od momentu otrzymania powiadomienia o dziedziczeniu. Zarówno nabycie spadku, jak i jego odrzucenie może odbyć się przed sądem albo przed notariuszem.

Pomoc adwokata w sprawach spadkowych

Prawnicy z naszej kancelarii świadczą usługi na rzecz spadkobierców przejmujących majątek po zmarłym na podstawie testamentu lub w drodze ustawowego dziedziczenia. W ramach udzielanego wsparcia ustalamy krąg osób uprawnionych do przejęcia majątku spadkowego. Podejmujemy niezbędne kroki w celu przeprowadzenia umownego lub sądowego działu mienia. Towarzyszymy Klientom na każdym etapie sprawy. W określonych sytuacjach reprezentujemy ich w postępowaniu sądowym o uzyskanie zachowku. Dla zainteresowanych uzyskujemy dokumentowe stwierdzenie nabycia spadku oraz akty poświadczenia dziedziczenia.

Nasza kancelaria pozostaje do dyspozycji interesantów zarówno w dni robocze, jak i w święta oraz weekendy (po wcześniejszym ustaleniu indywidualnego terminu).

Pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego świadczy adwokat Katarzyna Maria Korgól oraz radca prawny Dariusz Głabowski.

W sprawach o zachowek Klientów reprezentuje adwokat Katarzyna Maria Korgól.