Upadłość konsumencka Szczecin

Upadłość konsumencka to instytucja prawna umożliwiająca uwolnienie się od zadłużenia wobec wierzycieli. Pozwala ona bowiem na umorzenie całości lub części długów konsumenta, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednocześnie instytucja ta umożliwia windykację należności od niewypłacalnego konsumenta na rzecz jego wierzycieli. Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli. Środki pochodzące z likwidowanego majątku konsumenta przekazywane są bowiem na  zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności.

Upadłość to zagadnienie prawne, którym już od kilku lat zajmuje się Kancelaria. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, udało nam się pomóc wielu Klientom, którzy pozostawali bez szans na spłatę długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoliło odzyskać spokój oraz płynność finansową, dało szansę osobom zadłużonym na umorzenie niejednokrotnie całości bardzo wysokich zobowiązań.

W  imieniu naszych mocodawców przygotowujemy wszelką dokumentację niezbędną do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sporządzamy poprawne pod względem formalnym wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również wspieramy merytorycznie Klientów na każdym etapie toczącego się postępowania.

 

W zakresie upadłości konsumenckiej Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • przygotowywanie wniosków do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • reprezentowanie upadłych w postępowaniu upadłościowym,
  • przygotowywanie wniosków do Sądu o zmianę sposobu spłat zadłużenia,
  • bieżące doradztwo związane z umarzaniem długów i upadłością konsumencką.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Należy mieć świadomość, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej przy wsparciu kancelarii adwokackiej może nastąpić jedynie w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Brak statusu przedsiębiorcy jest bardzo ważnym warunkiem możliwości skorzystania z tej instytucji prawnej. Do innych kryteriów uzyskania tego uprawnienia zalicza się także:

  • niewypłacalność, czyli niemożność samodzielnego spłacenia zobowiązania;
  • niezawinione kłopoty finansowe – co do zasady, jeśli dłużnik doprowadził do swojej trudnej sytuacji materialnej wskutek rażącego niedbalstwa, musi liczyć się z brakiem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
  • wcześniejsze umorzenie zobowiązań w ramach przeprowadzonej procedury upadłościowej.

Nasza kancelaria adwokacka ze Szczecina zajmuje się takimi zagadnieniami jak upadłość konsumencka. W ramach świadczonych usług udzielamy stosownych porad. Podejmujemy się także przygotowania odpowiednich pism procesowych i wniosków z właściwie sporządzonym uzasadnieniem. Reprezentujemy interesy Klientów przed sądem i innymi organami administracyjnymi. Nadzorujemy przebieg postępowania. Na bieżąco informujemy osoby korzystające z pomocy prawnej o postępach w sprawie. Dzięki temu mogą one ograniczyć swój udział w rozprawach do niezbędnego minimum.

Koszty wynagrodzenia za usługi adwokata uzależnione są od indywidualnych czynników, m.in. od stopnia skomplikowania sprawy oraz rzeczywistego nakładu pracy. Dlatego wysokość honorarium ustalana jest zawsze indywidualnie z Klientem.

 

Zagadnieniem upadłości konsumenckiej zajmuje się radca prawny Dariusz Głabowski.