Rozwód i Podział majątku- Szczecin

Rozwód

 Adwokat Rozwód Szczecin –  Radca prawny Rozwód Szczecin 

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, w szczególności zajmujemy się kompleksową obsługą spraw rozwodowych. Reprezentujemy Klientów zarówno w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie, jak i w  w sprawach rozwodowych z orzekaniem o winie. Sprawy rozwodowe wymagają od adwokatów niezwykłej dyskrecji, wyczucia oraz profesjonalnego wsparcia merytorycznego. Nasze wieloletnie doświadczenie utwierdziło nas w przekonaniu, że poczucie bezpieczeństwa jest dla Klienta jednym z ważniejszych czynników, dlatego na bieżąco przedstawiamy szczegółowe informacje o sprawie, konsultujemy każdą czynność procesową. W naszej praktyce cenimy sobie kontakt z człowiekiem oraz zrozumienie. Nigdy nie oceniamy zachowania naszych Klientów, staramy się wyjaśniać konsekwencje prawne każdej decyzji. Doradztwo profesjonalnego pełnomocnika pozwala uniknąć błędów prawnych, które mogą mieć niezwykle przykre konsekwencje. Nie ulega wątpliwości, że równie ważne jest wsparcie psychologiczne, jakie otrzymuje się od pełnomocnika reprezentującego stronę w sprawie rozwodowej. Jesteśmy więc zawsze do dyspozycji naszych Klientów. Wspieramy nie tylko w trakcie rozpraw sądowych – nasi Klienci wiedzą, że zawsze mogą do nas zadzwonić i poradzić się w wielu sprawach. Sprawy rodzinne charakteryzują się dynamiką, implikują konieczność podejmowania decyzji podczas nagłych i niecodziennych sytuacji.

 

Podział majątku

Adwokat Podział majątku Szczecin –  Radca prawny Podział majątku Szczecin

Podział majątku może być dokonany zarówno w trakcie rozwodu, jak i po zapadnięciu wyroku rozwodowego. Praktyka sądowa pokazuje, iż najczęściej strony decydują się na ten krok dopiero po rozwodzie. Sprawy dotyczące podziału majątku wymagają od profesjonalnego pełnomocnika nie tylko biegłej znajomości przepisów, posiadania wiedzy w zakresie wyceny składników majątkowych, ale również obrania strategii umożliwiającej szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego. Podejmując się prowadzenia sprawy dotyczącej podziału majątku, w trakcie pierwszego spotkania z Klientem wskazujemy alternatywne rozwiązania w zakresie podziału majątku, doradzamy korzystną formę szacowania składników majątkowych. Istotną kwestią w przypadku podziału majątku jest również kwestia nakładów i wydatków czynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków, czy też z majątku osobistego na majątek wspólny. Wyjaśniamy naszym Klientom zasady, w oparciu o które sąd podejmuje decyzje o stosownych spłatach i dopłatach przez jedną ze stron sporu na rzecz drugiej strony, oceniając, czy w konkretnym stanie faktycznym istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń w przedmiocie zwrotu nakładów i wydatków.

Współpracujemy  z Klientem na każdym etapie sprawy, począwszy od: sporządzenia pozwu o rozwód (albo odpowiedzi na pozew rozwodowy), czy też wniosku o podział majątku (odpowiedzi na wniosek o podział majątku), poprzez przygotowanie Klienta do każdej rozprawy sądowej (posiedzenia sądowego),  sporządzenie środków zaskarżenia, aż do prawomocnego zakończenia postępowania.

Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach dotyczących podziału majątku po ustaniu związków partnerskich (podział majątku konkubentów).

Adwokat i radca prawny – sprawy alimentacyjne

Kancelaria adwokacka Adwokat Katarzyny Marii Korgól oraz Radcy prawnego Dariusza Głabowskiego działająca w Szczecinie zajmuje się m.in. prowadzeniem spraw o podział majątku wspólnego czy ustalenie wykonywania władzy rodzicielskiej. Ponadto formalny rozwód pociąga za sobą konieczność załatwienia kwestii związanych ze współfinansowaniem potrzeb małoletnich dzieci, a czasem również byłej żony lub byłego męża (w sytuacjach, gdy rozstanie małżonków nastąpiło zarówno bez orzekania o winie, jak i z winy jednej ze stron). Na zlecenie Klienta podejmujemy kroki mieszczące się w granicach prawa rodzinnego na drodze do wyegzekwowania obowiązku alimentacyjnego od byłego współmałżonka. Świadczymy doradztwo prawne na rzecz osób zgłaszających się z prośbą o pomoc, reprezentujemy interesy mocodawców w toczących się postępowaniach sądowych. Uczestniczymy w rozprawach dotyczących przyznania, podwyższenia lub obniżenia alimentów, a także zaniechania opłacania należności w określonych sytuacjach. Ponadto bierzemy na siebie odpowiedzialność za przygotowywanie pism procesowych.

Adwokat i radca prawny Szczecin – pomoc w ustalaniu władzy rodzicielskiej

Trzeba mieć świadomość, że rozwód – poza ustaleniem takich kwestii jak obowiązek alimentacyjny – pociąga za sobą również konieczność wskazania przez sąd sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. W zależności od okoliczności oraz indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami opieka nad potomstwem może zostać powierzona matce albo ojcu, z jednoczesnym ograniczeniem uprawnień drugiego małżonka w tym zakresie oraz zabezpieczeniem możliwości kontaktowania się z synem lub córką na ściśle określonych zasadach. Prawo rodzinne dopuszcza także możliwość orzeczenia opieki naprzemiennej, która polega na zajmowaniu się dziećmi na zmianę raz przez jednego, a raz przez drugiego rodzica, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Adwokat rodzinny Katarzyna Maria Korgól oraz Radca prawny Dariusz Głabowski towarzyszą mocodawcom na każdym etapie postępowania w sprawie o ustalenie reguł sprawowania pieczy nad dziećmi. W razie potrzeby podejmują się także mediacji między zwaśnionymi stronami celem polubownego rozstrzygnięcia tych kwestii.

Kancelaria Szczecin – prawo rodzinne

Jako prawnicy mamy świadomość, że sprawy o rozwód, podział majątku wspólnego oraz ustalenie obowiązku alimentacyjnego i zasad wykonywania władzy rodzicielskiej wzbudzają wiele emocji w zainteresowanych osobach. W razie możliwości doradzamy byłym współmałżonkom wzajemne porozumienie się w najważniejszych sprawach – taką opcję dopuszcza obowiązujące w Polsce prawo rodzinne. Zwykle dochodzi do tego w trakcie mediacji, w których bierze udział adwokat lub radca prawny. Polubowne ustalenie spornych kwestii pociąga za sobą możliwość szybszego zakończenia procesu. Pod tym względem wszystko zależy jednak od indywidualnych okoliczności towarzyszących danej sprawie.

Pomoc adwokata w sprawach rozwodowych

Prowadzona w Szczecinie kancelaria adwokacka zajmuje się różnymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Adwokat Katarzyna Korgól świadczy pomoc prawną przy załatwianiu formalności związanych z rozstaniem oraz podziałem majątku, uregulowaniem kwestii opłacania świadczeń alimentacyjnych i ustaleniem zasad sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim potomstwem. Podejmuje również niezbędne kroki na drodze do zabezpieczenia kontaktów dzieci z rodzicem wyprowadzającym się ze wspólnego mieszkania.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy pozew o rozwód, bierzemy na siebie również odpowiedzialność za złożenie tego dokumentu w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania stron (lub jednej z nich). Oceniamy też szanse na uzyskanie alimentów na dzieci lub męża czy żonę, a także na ewentualne podwyższenie pobieranych świadczeń pieniężnych lub ich obniżenie. Towarzyszymy Klientom na każdym etapie wszczętego postępowania rozwodowego. Zajmujemy się udzielaniem współmałżonkom porad prawnych, dotyczących różnych kwestii, np. tego, czy rozstanie ma nastąpić w sposób polubowny (za porozumieniem stron) czy też z orzekaniem o winie byłego partnera. W drugim przypadku pomagamy Klientom w gromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego oraz w znalezieniu świadków.

Wnioski w odpowiedzi na złożony pozew rozwodowy

W przypadku, gdy do sądu wpłynął pozew o rozwód wystosowany przez jednego z małżonków, druga strona może złożyć pisemną odpowiedź na ten dokument. W tego typu akcie musi znaleźć się przede wszystkim jednoznaczne wyrażenie woli co do chęci rozwiązania małżeństwa lub jej braku. Ponadto należy tam szczegółowo opisać różne kwestie dotyczące m.in. alimentów na małoletnie dzieci, zasad wykonywania władzy rodzicielskiej oraz uregulowania kontaktów z rodzicem mieszkającym w innym miejscu.

Istotną rolę niekiedy odgrywają również inne wnioski, np. o zabezpieczenie alimentów albo możliwość spotykania się z potomstwem na ściśle określonych zasadach. Pismo przygotowane przez adwokata z kancelarii adwokackiej może być przydatne w przypadku rodziców, którzy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii wychowywania swoich podopiecznych. Na poparcie przytoczonych okoliczności w dokumencie należy zawrzeć uzasadnienie swojej decyzji o staranie się o takie zabezpieczenie.

Warto mieć świadomość, że postępowanie rozwodowe w niektórych sytuacjach może trwać nawet kilka lat. Ustalenie wyszczególnionych kwestii pozwala byłym partnerom na uregulowanie wzajemnych stosunków.

Sprawa rozwodowa w Szczecinie  – Sprawa o podział majątku w Szczecinie 

Sprawy rozwodowe oraz postępowania w przedmiocie podziału majątku prowadzone są na terenie Szczecina i okolic przez adwokat Katarzynę Korgól i radcę prawnego Dariusza Głabowskiego.