Prawo karne Szczecin

Świadczymy usługi związane zarówno z obroną oskarżonych jak i reprezentowaniem strony pokrzywdzonej. Prowadzimy sprawy na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo), jak również na etapie sądowym. W przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania zapewniamy wsparcie przez całą dobę, pozostając do dyspozycji również w weekendy. Warto pamiętać, że obrońcę dla osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej może też ustanowić osoba z otoczenia podejrzanego/oskarżonego. Możliwość ustanowienia obrońcy nie jest determinowana stosunkiem pokrewieństwa – ustanawiającym może być również kolega lub konkubina podejrzanego/oskarżonego. W takim przypadku, po otrzymaniu upoważnienia do obrony, natychmiastowo podejmujemy czynności procesowe, w szczególności kontaktujemy się z zatrzymanym/tymczasowo aresztowanym w celu udzielenia informacji o aktualnej sytuacji prawnej oraz ustalenia linii obrony.

 

Praktyka i doświadczenie zawodowe pokazują, że w sprawach karnych bardzo ważne jest, by pomoc prawna została udzielona jak najszybciej, zwłaszcza jeśli doszło do zatrzymania.
W toku postępowania przygotowawczego przeprowadzane są bowiem czynności procesowe, które nadają kierunek dalszemu biegowi sprawy, determinując określoną treść zarzutów bądź umożliwiają podjęcie działań w celu umorzenia postępowania ewentualnie warunkowego umorzenia postępowania. Dlatego też w postępowaniu przygotowawczym uczestniczymy we wszystkich czynnościach procesowych, w których dopuszczalna jest obecność obrońcy.

 

Zapewniamy pomoc w szczególności w sprawach związanych z:

 • przestępstwami przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu,
 • przestępstwami o charakterze seksualnym,
 • przestępstwami dotyczącymi posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • przestępstwami komunikacyjnymi,
 • zorganizowanymi grupami przestępczymi,
 • prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu/środków odurzających,
 • groźbami karalnymi.

 

Podejmujemy się obrony w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o:

 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • zarządzenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. dozór elektroniczny)
 • wydanie wyroku łącznego;
 • umorzenie grzywny lub kosztów sądowych
 • rozłożenie na raty grzywny lub kosztów sądowych.

Świadczymy pomoc prawną również w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach dla nieletnich.

Prawo karne – podział

Prawnicy z kancelarii adwokackiej działającej w Szczecinie specjalizują się w takich dziedzinach jak prawo karne. Obejmuje ono szerokie spektrum zagadnień. Dlatego dzieli się je według różnych kryteriów. Są to:

 • kryteria przedmiotowe;
 • zasady zastosowania;
 • waga dokonanego czynu zabronionego.

W pierwszym przypadku mówi się o występowaniu prawa karnego materialnego, procesowego oraz wykonawczego. W dziale materialnym zawarte są wszystkie czyny zabronione, w procesowym określa się sposoby postępowania, gdy doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; w wykonawczym definiuje się natomiast metodologię wymierzania kary.

Biorąc pod uwagę zasady zastosowania, prawo karne dzieli się na powszechne oraz indywidualne. Pierwsza grupa opisuje normy, do których przestrzegania zobowiązani są wszyscy obywatele. Druga wskazuje zakres odpowiedzialności ciążącej na danej grupie osób.

Zgodnie z trzecim kryterium klasyfikacyjnym sprawy karne mogą być prowadzone zarówno wtedy, gdy doszło do popełnienia czynów zabronionych o większej, jak i o mniejszej wadze. Pomoc adwokata w tych postępowaniach obejmuje różne działania.

Adwokat od spraw karnych

W zakresie kompetencji kancelarii adwokackiej ze Szczecina mieści się obrona domniemanych sprawców przestępstw oraz osób pokrzywdzonych. Pozostajemy do dyspozycji Klienta w przypadku zatrzymania albo aresztowania. Udział prawnika w tych procedurach ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oskarżonemu w trakcie przesłuchania. Towarzyszymy zainteresowanym osobom na każdym etapie postępowania karnego. Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem procesu, dbając o zachowanie praw oskarżonego. Opracowujemy i wdrażamy określone strategie postępowania, przedstawiając sądowi ustaloną wcześniej z Klientem linię obrony. Do zadań adwokatów i radców prawnych zalicza się wnikliwe przesłuchiwanie świadków powołanych w procesie. Prowadzimy również sprawy dotyczące roszczeń o uzyskanie odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, skazanie albo aresztowanie. Udzielamy zainteresowanym osobom porad oraz przygotowujemy na ich zlecenie różnego rodzaju pisma, m.in. skargi, zażalenia, wnioski o warunkowe zwolnienie albo zamianę zastosowanego środka karnego w postaci aresztu na dozór elektroniczny, poręczenie majątkowe, prace społeczne albo grzywnę w określonej wysokości.

Reprezentujemy też przed sądem poszkodowanych danym czynem zabronionym. Przygotowujemy wnioski i pisma procesowe. Oprócz tego bierzemy udział w gromadzeniu i analizowaniu materiału dowodowego. Jeśli doszło do odmowy ścigania lub umorzenia śledztwa, w takiej sytuacji składamy odpowiednie skargi i zażalenia. Prawnicy reprezentują Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria adwokacka – prawo karne

Prowadzona przez adwokat Katarzynę Korgól i radcę prawnego Dariusza Głabowskiego kancelaria adwokacka ze Szczecina czynna jest w dni robocze. W praktyce jednak pozostajemy do dyspozycji osób potrzebujących pomocy także w święta i weekendy. Odpowiadamy na maile oraz telefony z prośbą o wsparcie.

Sprawy karne pozostają pod opieką adwokat Katarzyny Marii Korgól.