Prawo karne Szczecin

Świadczymy usługi związane zarówno z obroną oskarżonych jak i reprezentowaniem strony pokrzywdzonej. Prowadzimy sprawy na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo), jak również na etapie sądowym. W przypadku zatrzymania lub tymczasowego aresztowania zapewniamy wsparcie przez całą dobę, pozostając do dyspozycji również w weekendy. Warto pamiętać, że obrońcę dla osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej może też ustanowić osoba z otoczenia podejrzanego/oskarżonego. Możliwość ustanowienia obrońcy nie jest determinowana stosunkiem pokrewieństwa – ustanawiającym może być również kolega lub konkubina podejrzanego/oskarżonego. W takim przypadku, po otrzymaniu upoważnienia do obrony, natychmiastowo podejmujemy czynności procesowe, w szczególności kontaktujemy się z zatrzymanym/tymczasowo aresztowanym w celu udzielenia informacji o aktualnej sytuacji prawnej oraz ustalenia linii obrony.

 

Praktyka i doświadczenie zawodowe pokazują, że w sprawach karnych bardzo ważne jest, by pomoc prawna została udzielona jak najszybciej, zwłaszcza jeśli doszło do zatrzymania.
W toku postępowania przygotowawczego przeprowadzane są bowiem czynności procesowe, które nadają kierunek dalszemu biegowi sprawy, determinując określoną treść zarzutów bądź umożliwiają podjęcie działań w celu umorzenia postępowania ewentualnie warunkowego umorzenia postępowania. Dlatego też w postępowaniu przygotowawczym uczestniczymy we wszystkich czynnościach procesowych, w których dopuszczalna jest obecność obrońcy.

 

Zapewniamy pomoc w szczególności w sprawach związanych z:

 • przestępstwami przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu,
 • przestępstwami o charakterze seksualnym,
 • przestępstwami dotyczącymi posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • przestępstwami komunikacyjnymi,
 • zorganizowanymi grupami przestępczymi,
 • prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu/środków odurzających,
 • groźbami karalnymi.

 

Podejmujemy się obrony w postępowaniu karnym wykonawczym w sprawach o:

 • zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • zarządzenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • udzielenie zgody na wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (tzw. dozór elektroniczny)
 • wydanie wyroku łącznego;
 • umorzenie grzywny lub kosztów sądowych
 • rozłożenie na raty grzywny lub kosztów sądowych.

Świadczymy pomoc prawną również w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach dla nieletnich.

Sprawy karne pozostają pod opieką adwokat Katarzyny Marii Korgól.