PRAWO RODZINNE – Szczecin

Z pewnością dla większości z nas rodzina stanowi jedną z najważniejszych wartości w życiu. Problemom rodzinnym towarzyszą więc silne, często negatywne emocje, które utrudniają podejmowanie decyzji oraz ocenę naszych zachowań. Wiemy, jak ważne są dla naszych Klientów sprawy rodzinne, dlatego świadczymy nie tylko merytoryczne wsparcie, ale przede wszystkim staramy się okazać zrozumienie i empatię. Nasza Kancelaria specjalizuje się w szczególności 
w prawie rodzinnym, dlatego też nasi Klienci zyskują gwarancję bezpieczeństwa w trakcie nierzadko wyczerpujących i stresujących postępowań.

Przeprowadziliśmy wiele spraw rodzinnych i wiemy, że kluczem do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania jest pełne wsłuchanie się w problem Klienta, pełne zrozumienie jego sytuacji życiowej. Nasi Klienci mają pewność, że w trakcie wizyty w naszej Kancelarii nigdy nie oceniamy ich zachowania, nie mówimy, w jaki sposób należy postępować. W trakcie rozmowy z Klientem poznajemy jego problem, a następnie pomagamy podjąć odpowiednie kroki prawne, by uzyskać oczekiwane rozwiązanie sporu, dbając by nasi Klienci nie popełni błędów w trakcie procesów. Pomagamy zebrać odpowiednie dowody – współpracujemy z psychologami, pedagogami i biurami detektywistycznymi.

Prowadzimy postępowanie w imieniu Klienta, zapewniając obecność w sądzie i konsultacje pomiędzy rozprawami. Uważamy, że profesjonalny pełnomocnik powinien czuwać nad wszelkimi formalnościami związanymi z postępowaniem sądowym, tak aby zapewnić całkowitą ochronę prawną w trakcie tak trudnego i stresującego okresu w życiu. Nasze usługi świadczone są kompleksowo 
i rzetelnie. Na bieżąco informujemy o kolejnych działaniach, konsultując z Klientem każdą decyzję procesową.

Sprawy rodzinne pozostają pod opieką Adwokat Katarzyny Korgól przy czym sprawy  o podział majątku wspólnego oraz rozliczenie konkubinatu prowadzi Radca Prawny Dariusza Głabowski.

Pomagamy w następujących sprawach rodzinnych:

 • rozwód (z orzekaniem i bez orzekania o winie)
 • separacja
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku dorobkowego małżonków (w tym w szczególności kwestia ewentualnych spłat 
i dopłat na rzecz byłego małżonka)
 • rozliczenia majątkowe osób pozostających w konkubinacie
 • kontakty z dzieckiem
 • egzekucję kontaktów z dzieckiem
 • ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • alimenty na rzecz dzieci
 • alimenty na rzecz małżonka
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych sprawach dziecka (np. wyjazd za granicę w celu stałego pobytu, zgoda na leczenie dziecka, wybór placówki szkolnej) w przypadku braku porozumienia
 • rodziców odnośnie tej kwestii
 • wyrażenie przez sąd zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego
 • adopcja (przysposobienie)
 • ustanowienie opiekuna

Zapewniamy reprezentację również w postępowaniach karnych, których przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności karnej za popełnienie następujących przestępstw: niealimentacja, utrudnianie zaspokojenia wierzyciela (przestępstwa przeciwko wierzycielom), znęcanie się psychiczne bądź fizyczne nad najbliższymi członkami rodziny (przemoc domowa), stalking.

Adwokat rodzinny – sprawy rozwodowe

Wśród spraw z zakresu prawa rodzinnego jednymi z najczęściej prowadzonych przez naszego adwokata są postępowania rozwodowe, a także związane z nimi procesy alimentacyjne. Dotyczy to również rozpraw o podział majątku wspólnego oraz ustalenie, jak opiekunowie mają sprawować władzę rodzicielską nad dziećmi. Udzielamy Klientom porad prawnych. Pomagamy w podjęciu decyzji odnośnie do tego, czy w określonej sytuacji rozwód ma nastąpić za porozumieniem stron, czy z orzekaniem o winie drugiego współmałżonka. W drugim przypadku wspieramy daną osobę w zbieraniu niezbędnego materiału dowodowego. Bierzemy też na siebie odpowiedzialność za przygotowywanie pozwów rozwodowych i innych pism procesowych, jak również ich złożenie we właściwym organie sądowym.

Pomoc prawna obejmuje też reprezentację interesów Klientów w postępowaniach dotyczących kwestii rozdzielności majątkowej, podziału posiadanego mienia itp. Jeśli dana sprawa i sytuacja na to pozwalają, proponujemy rozwiązanie spornych zagadnień jeszcze przed rozprawą. To może zwiększyć szanse stron na zakończenie procesu po pierwszej rozprawie i zmniejszenie kosztów.

Prawo rodzinne – alimenty i ustalenie władzy rodzicielskiej

Jako adwokat rodzinny Katarzyna Korgól podejmuje się prowadzenia różnego rodzaju postępowań. Wśród nich można wymienić m.in. sprawy alimentacyjne. Uczestniczy ona w rozprawach odnoszących się do przyznania, podwyższenia lub obniżenia świadczenia, jak również zwolnienia z jego opłacania w określonych sytuacjach. Do jej kompetencji zalicza się również rozwiązywanie kwestii formalnych związanych z ustalaniem i zaprzeczaniem ojcostwa bądź macierzyństwa, a także przysposabianiem małoletnich dzieci i sprawowaniem władzy rodzicielskiej. Zakres usług świadczonych przez prawnika obejmuje też prawne zabezpieczenie kontaktów rozwiedzionych rodziców z potomstwem mieszkającym na co dzień w innym miejscu. Kancelaria zajmuje się również sprawami o rozdzielność majątkową w małżeństwie. Dotyczy to zarówno narzeczonych planujących podpisać intercyzę jeszcze przed ślubem, jak i osób pozostających w formalnym związku.

Adwokat rodzinny – honorarium i dostępność usług

Wysokość pobieranego przez adwokata rodzinnego honorarium uzależniona jest od kilku czynników. Do najważniejszych z nich należy stopień skomplikowania danej sprawy, a także realny wkład prawnika w rozwiązanie określonego problemu – czy to na drodze sądowej, czy też pozasądowej. Dlatego wszystkie kwestie odnoszące się do kwoty wynagrodzenia ustalane są indywidualnie z Klientami na pierwszych spotkaniach.

Pozostajemy do dyspozycji Klientów zarówno w dni robocze, jak i w święta i weekendy (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się na wizytę). Doradzamy m.in. w sprawach, które reguluje prawo rodzinne. Odnosi się to głównie do świadczeń alimentacyjnych, władzy rodzicielskiej, podziału majątku, a także rozdzielności majątkowej.

Prawo rodzinne – sprawy rozwodowe

Założona w Szczecinie przez adwokat Katarzynę Korgól oraz radcę prawnego Dariusza Głabowskiego kancelaria specjalizuje się w takich dziedzinach jak prawo rodzinne. Podejmujemy się prowadzenia spraw rozwodowych oraz powiązanych z nimi postępowań alimentacyjnych, a także procesów dotyczących ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, czy uznania lub zaprzeczenia ojcostwa albo macierzyństwa.

Świadczymy pomoc prawną na rzecz małżonków planujących formalne rozstanie. Doradzamy w kwestii wyboru możliwych ścieżek postępowania, czyli starania się o uzyskanie rozwodu za porozumieniem stron lub z orzekaniem o winie współmałżonka. Na zlecenie Klienta bierzemy udział w negocjacjach z adwokatami drugiej strony w sprawach dotyczących takich kwestii jak podział majątku wspólnego czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. W zakresie naszych obowiązków mieści się także przygotowywanie pozwów rozwodowych oraz załatwianie formalności związanych z ich złożeniem we właściwym sądzie. Jeśli współmałżonek jeszcze przed uzyskaniem orzeczenia o formalnym rozstaniu uchyla się od partycypowania w kosztach utrzymania żony czy męża oraz małoletniego potomstwa, proponujemy Klientom wystąpienie do sądu z wnioskiem o wszczęcie rozprawy w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Prawo rodzinne – sprawy alimentacyjne

Współzałożycielka kancelarii w Szczecinie – adwokat Katarzyna Korgól specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Świadczona pomoc prawna obejmuje reprezentację interesów Klientów nie tylko w postępowaniach o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, ale także w procesach o przyznanie lub podwyższenie alimentów. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za przygotowanie stosownego pozwu. Wskazujemy też opiekunom małoletnich, jakie dokumenty powinni dołączyć do składanego w sądzie wniosku.

Sprawy alimentacyjne stanowią jedne z najczęściej prowadzonych postępowań. W ich trakcie przedstawiamy sądowi różne okoliczności świadczące o potrzebie zasądzenia alimentów w określonej wysokości na rzecz dziecka. Kierujemy się przy tym przekonaniem, że należy uczynić wszystko, aby rozstanie rodziców nie wpłynęło na pogorszenie dotychczasowej stopy życiowej małoletniego.

Prawo rodzinne – ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pracująca w kancelarii w Szczecinie adwokat Katarzyna Korgól prowadzi różne sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Oprócz postępowań alimentacyjnych zajmuje się również reprezentacją interesów Klientów w rozprawach dotyczących uznania lub zaprzeczenia ojcostwa albo macierzyństwa, a także pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej. W ramach świadczonej pomocy prawnej redaguje odpowiednie wnioski. Bierze na siebie również odpowiedzialność za ich złożenie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wspiera także dorosłych niedysponujących pełnią praw rodzicielskich w procesie ich przywracania w sytuacji, gdy ustały przesłanki przemawiające za podjęciem tej decyzji.

 

Szczecin

ul. Bogurodzicy 2/1, 70-400 Szczecin

tel. 502768992

tel. 609828072

pon.-pt. 10-18

napisz do nas