Upadłość konsumencka Szczecin

Upadłość konsumencka to instytucja prawna umożliwiająca uwolnienie się od zadłużenia wobec wierzycieli. Pozwala ona bowiem na umorzenie całości lub części długów konsumenta, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednocześnie instytucja ta umożliwia windykację należności od niewypłacalnego konsumenta na rzecz jego wierzycieli. Celem postępowania jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń poszczególnych wierzycieli. Środki pochodzące z likwidowanego majątku konsumenta przekazywane są bowiem na  zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności.

Upadłość to zagadnienie prawne, którym już od kilku lat zajmuje się Kancelaria. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, udało nam się pomóc wielu Klientom, którzy pozostawali bez szans na spłatę długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoliło odzyskać spokój oraz płynność finansową, dało szansę osobom zadłużonym na umorzenie niejednokrotnie całości bardzo wysokich zobowiązań.

W  imieniu naszych mocodawców przygotowujemy wszelką dokumentację niezbędną do sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sporządzamy poprawne pod względem formalnym wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również wspieramy merytorycznie Klientów na każdym etapie toczącego się postępowania.

 

W zakresie upadłości konsumenckiej Kancelaria świadczy następujące usługi:

  • przygotowywanie wniosków do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • reprezentowanie upadłych w postępowaniu upadłościowym,
  • przygotowywanie wniosków do Sądu o zmianę sposobu spłat zadłużenia,
  • bieżące doradztwo związane z umarzaniem długów i upadłością konsumencką.

 

Zagadnieniem upadłości konsumenckiej zajmuje się radca prawny Dariusz Głabowski.