ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA Z DATĄ WSTECZNĄ SZCZECIN 

 

Czytając jeden z moich artykułów dowiedziałeś się już zapewne, że Sąd może ustanowić przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Sąd, w przeciwieństwie do notariusza, może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną. W jaki sposób możesz uzyskać rozdzielność majątkową z datą wsteczną – odpowiedź znajdziesz poniżej.

 

Na czym polega rozdzielność majątkowa z datą wsteczną?

Jeśli Sąd uzna nasze powództwo za zasadne, to datą ustanowienia rozdzielności majątkowej jest najczęściej data wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej. W wyjątkowych wypadkach Sąd może jednak ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną, a więc jeszcze przed datą wytoczenia powództwa. W mojej praktyce często zdarza mi się występować w imieniu Klientów o ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną. W  zdecydowanej większości przypadków powództwa były uwzględniane, a Sąd uznając powództwo orzekał o ustanowieniu rozdzielności majątkowej nawet kilka  lat przed datą złożenia pozwu. W wyroku Sąd wskazuje dokładną datę ustanowienia rozdzielności majątkowej – dzień, miesiąc, rok.

 

Ważne powody.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną to sytuacja wyjątkowa. Sąd w każdym przypadku będzie szczegółowo badał, czy zniesienie wspólności ustawowej z datą wcześniejszą niż wytoczenie powództwa jest uzasadnione. Jeżeli zatem zależy Ci na ustanowieniu rozdzielności majątkowej z data wsteczną to musisz przekonać Sąd, że istnieją ku temu ważne powody.

Ważne powody umożliwiające wydanie przez Sąd orzeczenia o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami to m.in.:

– separacja faktyczna uniemożliwiająca współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym;

– trwonienie przez jednego małżonka majątku wspólnego,

– niegospodarność małżonka,

– uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazard,

– zaciąganie zobowiązań bez zgody lub wiedzy drugiego małżonka,

– niszczenie majątku wspólnego, jego wyprzedawanie, utrudnianie korzystania z tego majątku drugiemu małżonkowi,

– opuszczenie rodziny i niewykazywanie zainteresowania losem drugiego małżonka i pozostawionym majątkiem.

 

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a rozwód.

Jeśli rozważasz złożenia pozwu o rozwód lub jesteś w toku sprawy rozwodowej pamiętaj, że orzeczenie rozwodu jest równoznaczne z ustanowieniem rozdzielności z datą orzeczenia rozwodu. Jeżeli  korzystne jest dla Ciebie wywalczenie rozdzielności z datą wsteczną musisz rozpocząć starania o uzyskanie zadowalającego orzeczenia w odrębnym postępowaniu. Najważniejsze, aby pozew w tej sprawie trafił do Sądu zanim zapadnie wyrok w sprawie o rozwód. Doświadczenie podpowiada mi, że sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej trwają krócej aniżeli sprawy rozwodowe, w szczególności te z orzekaniem o winie w tle.

 

Czy warto bić się o rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

Data, z jaką Sąd ustanowi rozdzielność majątkową ma bardzo istotne znaczenie dla sprawy o podział majątku wspólnego małżonków. Bowiem w oparciu o tę datę badany będzie stan i skład majątku wspólnego małżonków. Wyjaśnijmy tę tezę na prostym przykładzie – w sprawach o podział majątku Sąd z reguły na wniosek chociażby jednego z małżonków zwraca się do banku o przesłanie wyciągu z rachunku bankowego obrazującego jego saldo wg stanu na dzień ustanowienia rozdzielności majątkowej. Zatem tylko te oszczędności jakimi małżonkowie dysponowali do momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej będą podlegały podziałowi jako majątek wspólny. Ta data może mieć też kluczowe znaczenie w przypadku nabywania i zbywania przez małżonków rożnych dóbr. Od daty powstania rozdzielności majątkowej będzie zależało, w jakim zakresie małżonkowie powinni rozliczyć się za czynności dokonane po ustaniu wspólności majątkowej a dotyczące majątku wchodzącego wcześniej w skład majątku wspólnego. Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej mają zatem istotny wpływ na kwestie majątkowe, a nieodpowiednia taktyka procesowa może pozbawić nas majątku, na który pracowaliśmy przez całe życie.