Jak napisać pozew o rozwód?  

 

Pozew o rozwód

W celu rozpoczęcia procesu rozwodowego małżonek, który chce się rozwieść, powinien złożyć pozew o rozwód do właściwego miejscowego Sądu Okręgowego. W Szczecinie sprawy rozwodowe rozpatrywane są przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, X Wydział Cywilny Rodzinny, ul. Małopolska 17. Zawsze wybrać należy Sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jak sporządzić pozew o rozwód?

 

Rozwód Szczecin – co powinien zawierać pozew?

Pozew powinien zawierać następujące dane:

  • oznaczenie stron poprzez wskazanie imienia, nazwiska, dokładnego adresu oraz nr PESEL powoda (czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu), imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego (czyli drugiego małżonka)
  • datę sporządzenie pozwu o rozwód
  • wskazanie w główne pisma Sądu Okręgowego oraz adresu siedziby Sądu

W pozwie należy określić żądania pozwu, czyli wskazać, czego jako strona powodowa domagamy się przed Sądem:

  • wniosek o orzeczenie rozwodu ze wskazaniem z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
  • fakultatywnie wniosek o ustalenia sposobu korzystania z mieszkania
  • fakultatywnie wniosek o zasądzenie alimentów od pozwanego małżonka

Jeżeli posiadamy małoletnie wspólne dzieci z małżonkiem Sąd obligatoryjnie reguluje najważniejsze kwestie dotyczące dzieci. Zatem w pozwie o rozwód należy wskazać nasze stanowisko dotyczące:

  • władzy rodzicielskiej
  • miejsca zamieszkania dziecka
  • alimentów
  • kontaktów dziecka z rodzicem, z którym nie mieszka na stałe.

Jeśli rodzicom udało się wypracować kompromis w kwestii ustalenia kontaktów z dzieckiem, możesz zawnioskować, aby kwestię kontaktów sąd pozostawił do ,,każdoczesnej zgodnej decyzji rodziców”.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia o rozwód. Uzasadnienie pozwu o rozwód musi być jednak merytoryczne. Nie jest to szczegółowy i barwny opis historii małżeńskiej. Emocje zwykle nie są dobrym doradcą. Aby wygrać i przekonać Sąd do naszych racji musimy syntetycznie każde żądanie zawarte w pozwie o rozwód  uzasadnić. Należy również wykazać spełnienie przesłanek umożliwiających orzeczenie przez Sąd rozwodu?

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu? Upewnij się, że zaistniały wszystkie przesłanki umożliwiające wytoczenie powództwa o rozwód https://kancelariawszczecinie.pl/kiedy-sad-nie-orzeknie-rozwodu/

Warto również opisać i dołączyć do pozwu wszelkie dowody na poparcie naszych twierdzeń. W szczególności możemy zawnioskować o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków, zwrócenie się przez Sąd do wskazanej przez nas instytucji/urzędu celem przedłożenia do akt niezbędnych dokumentów, czy zobowiązanie strony pozwanej do ujawnienia wysokości dochodów. Często małżonkowie mają dostęp do wspólnego komputera, w którym można znaleźć dowody zdrady. Czasami o zdradzie dowiadujemy się odczytując wiadomość z telefonu małżonka. Zrób zrzuty z ekranu i przedstaw jako dowód w sprawie. Dlaczego wspomniałam akurat o zdradzie małżeńskiej? Moje doświadczenie w sprawach o rozwód prowadzonych w Szczecinie wskazują, iż jest to najczęstsza przyczyna składania pozwu o rozwód zawierającego żądanie ustalenia wyłącznej winy za rozkład małżeństwa. Czy zdrada małżeństwa zawsze przesądza o winie? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule  https://kancelariawszczecinie.pl/czy-zdrada-malzenska-przesadza-o-winie/

Do pozwu załączamy odpis aktu małżeństwa i odpisu urodzenia małoletnich dzieci.

Na końcu nie zapomnijmy o podpisie. Jeśli pozew o rozwód sporządzamy bez pomocy adwokata lub radcy prawnego, pozew należy opatrzeć własnoręcznym podpisem.