Bliskość granicy powoduje, że w swojej pracy często spotykam się z Klientami, którzy zwracają się z prośbą o doprowadzenie do uznania zagranicznego wyroku w naszym kraju. W jaki sposób możliwe jest uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia?
Wyjaśniając należy w pierwszej kolejności podkreślić, że uzyskanie rozwodu za granicą nie oznacza jeszcze, że rozwód ten będzie skuteczny w świetle prawa polskiego. Zależnie od tego, w jakim kraju przeprowadzone zostało postępowanie rozwodowe, należy skorzystać z odpowiedniej procedury pozwalającej na uznanie wydanego rozwodu w Polsce. Niedopełnienie formalności związanych z uznaniem zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce skutkuje m.in. brakiem możliwości zawarcia w Polsce kolejnego małżeństwa.
Procedura uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny determinowana jest datą jego wydania oraz okolicznością, czy został on wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do Unii Europejskiej.

Z uwagi na datę orzeczenia rozwodu procedura przedstawia się następująco:
• Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 01 maja 2004 roku są uznawane automatycznie w Polsce, wystarczy przeprowadzić proces rejestracji rozwodu w urzędzie stanu cywilnego lub konsulacie,
• Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 01 lipca 2009 roku są także uznawane w Polsce po przeprowadzeniu rejestracji jw.
• Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 01 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 01 lipca 2009 roku mogą zostać uznane w Polsce pod warunkiem przeprowadzenia postępowania o uznanie wyroku zagranicznego przed właściwym sądem okręgowym na terytorium RP.
Dokumenty potrzebne do rejestracji wyroku to wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale, tłumaczenie wyroku na język polski. W przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE, świadectwo określane jako „Formularz 42”, odpis polskiego aktu małżeństwa. Jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła, ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu) – w przypadku wniosku składanego przez obywatela polskiego.
Jakie dokumenty niezbędne są do uznania wyroku przez sąd polski? Wyrok rozwodowy w oryginale wraz z klauzulą prawomocności, a gdy wyrok został wydany w trybie zaocznym okazać musimy również zaświadczenie, że wezwanie zostało doręczone osobie nieobecnej, tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski, odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.
Który sąd orzeknie w naszej sprawie? Właściwy do rozpoznania sprawy o uznanie wyroku jest sąd aktualnego lub ostatniego miejsca pobytu w Polsce, a jeżeli żadna ze stron nie ma takiego miejsca, Sąd Okręgowy w Warszawie.